Responsive image

Algemene verordening gegevensbescherming AVG

Wat is de AVG?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Dit is Europese regelgeving die bedoeld is om de bescherming van persoonsgegevens beter te waarborgen.

Indien uw FileMaker database persoongegevens of andere privacy gevoelige gegevens bevat, is de AGV daarop van toepassing.

Rechten en plichten AVG

Met de AVG hebben mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere 'aanbieder'; het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijven en overheden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zij hebben een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

Responsive image

Meer info

Voor uitgebreide informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor de volledige wettekst

Wat betekent dit voor u?

Het naleven van de AVG kan een behoorlijke impact voor uw organisatie hebben. Niet alleen moeten uw 'verwerkingsprocessen' voldoen aan de AVG, maar u zult ook actief aan de slag moeten met de in uw FileMaker database opgeslagen persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

  • het vastleggen van de herkomst van de data
  • het vastleggen (en hanteren) van bewaartermijnen
  • het aan betrokkenen inzichtelijk maken wat u van hen heeft opgeslagen
  • het wijzen van betrokkenen op hun rechten en mogelijkheden op grond van de AVG
  • het verwijderen van data na verloop van de bewaartermijn

Wanneer het om grote hoeveelheden persoonsgegevens gaat, zal het werk dat hiermee gemoeid is flink kunnen toenemen.

BaseControl helpt mee!

Het FileMaker Pro relatiebeheersysteem van BaseControl is voorbereid op de AVG en helpt u om naleving daarvan makkelijker te maken.
Zo bevat het de mogelijkheden om:

  • AVG-procesdata eenvoudig vast te leggen
  • u automatisch te wijzen op de gegevens waarmee u aan de slag moet in het kader van de AVG
  • eenvoudig te communiceren met betrokkenen over 'hun data' in uw systeem

Daarnaast kan BaseControl u adviseren over verder stappen die u moet zetten om de AVG na te leven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de AVG en hoe ons relatiebeheersysteem u daarbij kan assisteren? Neem dan contact met ons op via 06 - 33 05 50 80 of via ons contactformulier.